เงื่อนไขการรับประกัน

PakasitW Contact Us 2 Comments

เงื่อนไขการรับประกันสมาร์ทโฟน

 • ใบเสร็จรับเงินและกล่อง Package เครื่องแสดงเลข IMEI นี้แสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดูแลภายใต้เงื่อนไขประกัน กับทางศูนย์บริการ กรุณานำเอกสารนี้มาด้วยทุกครั้งที่ต้องการส่งซ่อม โดยเอกสารนี้จะต้องไม่มีร่องรอยการแก้วันที่ซื้อสินค้า
 • เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดเนื้อหาด้านล่างโดยละเอียด

1.ระยะเวลาการรับประกัน

1.1 กรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตลังจากตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ศูนย์บริการยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นใบเสร็จรับเงินและกล่อง Package ผลิตภัณฑ์ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
1.2 ตัวเครื่องโทรศัพท์มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น โดยต้องยื่นใบเสร็จรับเงินและกล่อง Package ผลิตภัณฑ์ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
1.3 อุปกรณ์เสริมในกล่องได้แก่ สาย USB หรือ อแดปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน โดยต้องไม่มีรอยแตก หัก ขาด รวมถึงช๊อตจากวงจรภายใน อันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตโดยต้องยื่นใบเสร็จรับเงินและกล่อง Package ผลิตภัณฑ์ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
1.4 แบตเตอรี รับประกัน 6 เดือนตรงตามเงื่อนไข
1.5 อุปกรณ์เสริมที่จัดแถม เช่น ชุดหูฟัง เคส ฟิล์มกันรอย ฟิล์มกระจกนิรภัย ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
1.6 ชิ้นส่วนใดก็ตามที่ได้รับการเปลี่ยนอะไหล่ จะได้รับการดูแลชิ้นส่วนดังกล่าว 3 เดือน
1.7 เครื่องตกแตก มีรอย หรือตกน้ำ รวมทั้งได้รับการแกะเครื่อง ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงโดยบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ศุนย์บริการที่ได้รับอนุญาติ ถือว่าเครื่องนอกเงื่อนไขประกัน
1.8 รายการสินค้าที่จัดรายการโปรโมชั่นหรือ Clearance Sale จะรับประกันเป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสินค้าโปรโมชั่นรุ่นนั้น โดยรับประกันกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

2. คู่มือและกฎเกณฑ์การรับประกัน

2.1 กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

A. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน
B. ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้งานที่ให้
C. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม ได้รับการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การแก้ไขหรือดัดแปลงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์โดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
D. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า
E. หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ผลิตของอุปกรณ์เสริมเครื่องโทรศัพท์หรือหมายเลข IMEI ถูกทำลาย ลบออก ทำให้เลอะเลือนหรือแก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้โดยประการใดๆ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
F. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ อาทิเช่น การสึกหรอเสื่อมสภาพของกรอบเครื่อง ปุ่มกด Fingerprint Scanner จอแสดงผล เสาอากาศ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น
G. การทำให้ฉลากสติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถอ่านได้โดยประการใดๆ ทำให้การรับประกัน สิ้นสุดลง
H. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
I. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง เครื่องโทรศัพท์ขัดข้องเนื่องจากเครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์
J. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง การให้คำมั่นสัญญาของผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

2.2 เครื่องโทรศัพท์เกิดชำรุด ต้องการซ่อมแซม สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์บริการ หรือฝากส่งซ่อมกับร้านค้าที่ซื้อ
2.3 เมื่อการซ่อมเครื่องในเงื่อนไขประกันเสร็จสิ้น ชิ้นอะไหล่ชำรุดที่ถูกเปลี่ยนออกจะคืนให้กับทางร้าน
2.4 กรณีจอภาพแตก มีร่องรอยตก หรือเครื่องตกน้ำ เครื่องจะหมดประกันในทันที ท่านสามารถส่งซ่อมได้ โดยต้องชำระทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ โดยชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซม จะได้รับการประกัน 3 เดือน
2.5 แบตเตอรี่ มีการรับประกัน 6 เดือน ภายใต้เงื่อนไข โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ปกติหลังจากชาร์จเมื่อปริมาณแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 80% โดยแบตเตอรีอาจมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่ากำหนด และนอกประกัน หากท่านใช้งานเครื่องพร้อมชาร์จไฟในเวลาเดียวกันจะทำให้แบตเตอรี่ร้อน อยู่ในสภาพผิดปกติ และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว การใช้งานแบตเตอรี่หมดอย่างสมบูรณ์บ่อยๆ จะทำให้อายุการทำงานของแบตเตอรี่สั้นลงหรือชาร์จไฟไม่เข้า แบตเตอรี่บวมเนื่องจากชาร์จค้างทิ้งไว้ ซึ่งหลังจากระยะเวลาประกัน 6 เดือนหรือนอกเงื่อนไขประกัน ศูนย์บริการจะเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอรี่ ฟรีค่าแรง โดยคิดเฉพาะค่าอะไหล่

3. ข้อแนะนำในการส่งเครื่องซ่อมและรับเครื่องคืน

3.1 หากท่านมีความประสงค์จะส่งเครื่องซ่อม กรุณาแนบ ใบเสร็จรับเงิน และเขียนข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงอาการที่ต้องการให้ตรวจเช็ค เป็นต้น ด้วยลายมือที่ชัดเจนแนบมาในกล่อง Package
3.2 ท่านจำต้องสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลนั้นอาจสูญหายได้ในระหว่างการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
3.3 ท่านควรทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ก่อนส่งซ่อม โดยให้ไปที่เมนูการตั้งค่า – การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต – รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น – เลือกรีเซ็ตโทรศัพท์ แล้วตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง ว่าเครื่องยังมีอาการผิดปกติอยู่หรือไม่ ก่อนส่งเครื่องกลับมาซ่อม ทั้งนี้เพื่อการประเมินและแก้ไขเบื้องต้น
3.4 ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับคืนเครื่องซ่อม
3.5 เครื่องอยู่ในเงื่อนไขประกัน ศูนย์บริการยินดีดูแล Software ทั้งหมดให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 6 เดือน

ขอบพระคุณที่ใช้บริการ
หมายเหตุเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุข้างต้นครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายโดยร้าน หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่าง
คอลเซ็นเตอร์: (66)93-1234-869 (66) 89-722-2546
* ศูนย์บริการฯ เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น. และปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Comments 2

 1. สวัสดีคับ อยากจะสอบถาม ผมชื้อมือถือจากจีนใช้ได้สามเดือนไมค์ขาด ไม่ทราบว่ารับซ่อมไหมคับ

  1. Post
   Author

   ติดต่อผู้ขาย หรือลองถามช่างแถวบ้านดูครับ ช่างเก่ง ๆ ก็รับทำครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *